• Persoonlijke begeleiding
  • Snel je sportdoelen behalen
  • Vrijblijvend kennismaken

TERMS AND CONDITIONS​

ARTIKEL 1: DEFINITIES
Als u lid bent, lid wilt worden of gebruik wilt maken van ons bedrijf, diensten en/of producten, doen we dat graag middels een duidelijk en transparante overeenkomst. Door u te registreren, stemt u ermee in de algemene voorwaarden en de huisregels van Elevate Lifestyle te accepteren en diensovereenkomstig te handelen. De algemene voorwaarden en huisregels zijn te vinden op op onze website www.ElevateLifestyle.nl. Desgewenst kunnen deze ook worden aangevraagd aan de balie van Elevate Lifestyle vestiging.

Elevate Lifestyle: Daarmee bedoelen we Elevate Lifestyle en haar diensten en producten.

Bedrijfsfitness: Werkgevers kunnen afspraken maken met Elevate Lifestyle, zodat hun werknemers gebruik kunnen maken van de diensten van Elevate Lifestyle. Dit kan gedaan worden door middel van een overeenkomst tussen Elevate Lifestyle de werkgever, waarbij werkgever bemiddelt tussen Elevate Lifestyle en de werknemer.

Deelnemer: als u als werknemer de diensten van Elevate Lifestyle gebruikt op basis van bedrijfsfitness, bent u zelf geen direct lid, derhalve benoemen we u als ‘deelnemer’ in deze algemene voorwaarden. De deelnemer maakt gebruik van onze diensten en is daarmee direct gebonden aan de algemene voorwaarden en de huisregels. Deze wordt meerdere keren benoemd onder de koppen: lid/leden, bedrijfsfitness en hier. Welke 2 wil je verwijderen?

Startdatum: Abonnementen gaan in op de eerste dag van de eerst volgende kalendermaand nadat Elevate Lifstyle de inschrijving heeft ontvangen. Indien u in de tussenliggende periode alvast gebruik wenst te maken van de diensten van Elevate Lifstyle, zal er voor deze periode een bijdrage gevraagd worden wat evenredig is aan de geldende abonnementskosten voor deze periode.

Registratie: Door u te registreren wordt u lid van Elevate Lifestyle. Registratie kan worden gedaan op een van de manieren die worden beschreven in artikel 2, lid a.

Lidmaatschap / overeenkomst: Middels uw registratie wordt u lid en maakt u gebruik van onze diensten. Na de registratie tekent u een overeenkomst waarmee het lidmaatschap bevestigd wordt. Hieruit voortvloeiend gelden de algemene voorwaarden en zijn de huisregels van toepassing.

ARTIKEL 2: LID EN TOEGANG
a. Iedereen is van harte welkom om lid te worden van Elevate Lifestyle. Dit kan op de volgende manieren worden gedaan:

1. Via de website door het invullen van het online registratieformulier (www.elevatelifestyle.nl); of
2. Aan de balie middels het invullen van het registratieformulier

b. Als u zich inschrijft via de website of per telefoon heeft u het recht om uw lidmaatschap binnen 7 werkdagen na de dag van inschrijving zonder opgave van reden te annuleren. U kunt dit doen op een van de manieren die worden beschreven in artikel 5 b. van deze algemene voorwaarden. Als de 7e dag in het weekend valt of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd door tot de eerstvolgende werkdag. Als u besluit om uw registratie binnen de bedenktijd te annuleren is dit geheel kosteloos, mits er gedurende deze periode geen gebruik is gemaakt van onze diensten. Als het lidmaatschap gedurende deze periode wel is gebruikt, kan Elevate Lifestyle een evenredig deel van de geldende abonnementskosten in rekening brengen inclusief de daarbij behorende administratiekosten.

c. Als u lid wordt van Elevate Lifestyle, bent u gedurende de tijd dat u lid bent contributie verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. De SEPA automatische incassomachtiging is ook vanaf dat moment van kracht. Als u niet aan uw betalingsverplichting voldoet, heeft Elevate Lifestyle het recht om uw overeenkomst te beëindigen.

ARTIKEL 3: OPENINGSTIJDEN
a: De openingstijden zijn terug te vinden via de webiste: (www.elevatelifestyle.nl) In het beginsel is er een mogelijkheid dat de openingstijden variëren. Elevate Lifestyle behoud zich het recht om de openingstijden te wijzigen, bijvoorbeeld in geval van calamiteit / vakantie etc.

b: We willen dat Elevate Lifestyle goed wordt onderhouden, hierdoor kan het voorkomen dat voor onderhoud we soms een tijdelijke of gedeeltelijke afsluiting niet kunnen vermijden. In dat geval hebt u geen recht op terugbetaling van lidmaatschapskosten. Als we om welke reden dan ook al dan niet volledig kunnen openen, zullen we fitnessactiviteiten buiten aanbieden.

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING
a. We bieden verschillende vormen van abonnementen aan, alle details hierover zijn terug te vinden op onze website of zijn op te vragen op onze locatie.

b. Tijdens uw inschrijving kunt u aangeven welk abonnement u wilt afsluiten. U kunt een overeenkomst aangaan voor een periode van een jaar. Het bedrag zal via een eenmalige machtiging afgeschreven worden van je rekening. Dit abonnement is tussentijds niet opzegbaar.
U kunt ook een maandabonnement afsluiten. Maandabonnementen zijn met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand, maandelijks opzegbaar. Voor alle voorwaarden met betrekking tot onze abbonementen verwijzen wij u naar onze website, of naar onze balie op locatie. U kunt ook een 10 strippenkaart afnemen. Deze is 3 maanden geldig vanaf afsluiten hiervan. Het behele bedrag zal vooraf betaald moeten worden.

c. Alle abonnementen dienen vooraf afgesloten te worden doormiddel van SEPA of een andere vorm van automatische afschrijving.
Als u kiest voor een eenjarig contract met een jaarlijkse betaling van één jaar, wordt de betaling vooraf via SEPA of een andere vorm van automatische afschrijving voldaan. Dit is ook het geval als deze overeenkomst voor onbepaalde tijd is verlengd. De overeenkomst kan na het verstrijken van het eerste jaar maandelijks worden opgezegd en de betaalde bijdrage wordt, indien van toepassing, terugbetaald wanneer het contract wordt beëindigd.

d. Als we uw betaling om welke reden dan ook (bijv. onvoldoende saldo, enz.) niet kunnen innen, sturen we de automatische incasso terug naar uw bank. Als u ondanks herinneringen niet aan uw betalingsverplichting kunt voldoen, stellen we u in gebreke en wordt uwabonnement tijdelijk opgeschort totdat u aan de betalingsverplichting heeft voldaan. Eventuele extra gemaakte kosten die hieruit voortvloeien worden bij u in rekening gebracht.

e. Eenmaal per jaar, geldend vanaf 1 januari, kunnen we onze tarieven met maximaal 5% verhogen. Tariefsverhogingen als gevolg van overheidsmaatregelen kunnen direct worden uitgevoerd.

f. We streven ernaar om de bezettingsgraad van onze lessen zo goed mogelijk te benutten. Dit betekent dat we regelmatig de (inhoud van de) lessen, het lesaanbod en het lesrooster evalueren en daar waar nodig aanpassen. Dit is van toepassing op alle soorten lessen. Overigens is het mogelijk dat een les wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven u geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de bijdrage.

g. Het opschorten van uw lidmaatschap om welke reden dan ook is ook niet mogelijk.

ARTIKEL 5: LIDMAATSCHAP BEËINDIGEN
a. Indien u uwabonnement wilt opzeggen dient u zich te houden aan de daarbij behorende opzegtermijn. Wij houden een opzegtermijn van 1 maand aan.

b. U kunt op verschillende manieren uw opzegging bekend maken. Dit kan per e-mail (info@elevatelifestyle.nl) en per brief (Elevate Lifestyle Service, De Dompelaar 4, 3454 XZ, De Meern, Utrecht Nederland). Opzeggingen dienen altijd schriftelijk te worden  gedaan. Vermeld altijd duidelijk uw volledige naam, telefoonnummer en adres in uw reden van opzegging.

c. Binnen onze muren gaan we met respectvol met elkaar om. Indien een lid zich niet houd aan de geldende huisregels, kan Elevate Lifestyle het lidmaatschap met onmiddellijke ingangbeëindigen. De beoordeling en toetsing van ongeoorloofd gedrag ligt bij de medewerkers van Elevate lifestyle.

d. Leden mogen geen persoonlijke training aanbieden of andere commerciële activiteiten uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van Elevate Lifestyle. Indien er wordt geconstateerd dat een lid zich hier niet aan houd wordt het lidmaatschap metonmiddellijke ingang beëindigd.

e. Onze locatie is alleen bestemd voor leden. Het is verboden om ongewenst ons pand te betreden of onbevoegde mee te nemen.

f. Het bevriezen van het abonnement. Als een lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode. Er zal echter wel € 5,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Hier dient echter wel een schriftelijke bevestiging van behandelend arts of fysiotherapeut getoont te worden. Het bevriezen van het abonnement zit een maximum van 3 maanden aan vast.

ARTIKEL 6: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
a. Het volgen van een (fitness) training kan risico’s met zich meebrengen. Indien u gebruik maakt van onze faciliteiten, dient u zelf in te schatten wat u aan kunt. Het gebruik van onze faciliteiten is geheel op eigen risico. In het geval van (twijfelachtige) fysieke klachten, adviseren wij u om een specialist te raadplegen.

b.Elevate Lifestyle, onze werknemers en onze vrijwilligers zijn niet verantwoordelijk voor immateriële schade als gevolg van een ongeluk of letsel in onze fitness studio.

c. Wij begeleiden u om waardevolle spullen niet mee te nemen naar Elevate Lifestyle fitness studio. De ervaring is dat geen enkele kluis veilig is voor ervaren dieven. Elevate Lifestyle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies van diefstal van uw eigendom.

ARTIKEL 7: KLACHTEN
We  streven ernaar om een zo goed mogelijke service te verlenen naar al onze leden. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben da  horen wij dat natuurlijk graag. U kunt u altijd wenden tot de fitnesscoach / trainer in onze fitnessstudio’s.

ARTIKEL 8: PERSOONSGEGEVENS
a. Om uw registratie te verwerken hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. Elevate Lifestyle verwerkt uw persoonlijke gegevens op een juiste en zorgvuldige manier zoals is vastgelegd in de wet- en regelgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

b. De privacyverklaring van Elevate Lifestyle geeft aan welke gegevens door ons worden verwerkt en voor welke doeleinden we dit gebruiken. In de privacy verklaring kunt u terug vinden op welke wijze u gegevensverwerking kunt intrekken. De privacy verklaring is terug te vinden op onze website.

c. Om de veiligheid van onze mensen en goederen in en rondom onze studio te beschermen, maken wij gebruik van videobewakingsapparatuur. Video en bewaking is beperkt tot de sportschool en is niet aanwezig in het toilet, de douche en de kleedkamers.

ARTIKEL 9: FOTO’S & VIDEO
a. Houd er rekening mee dat er foto’s en videobeelden gemaakt kunnen worden gedurende de lessen bij Elevate Lifestyle. Foto en film materiaal worden gebruikt door Elevate Lifestyle voor marketing doeleinden, en zullen ingezet worden op internet en social media kanalen ter bevordering van de naamsbekendheid.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die door of met Elevate Lifestyle zijn aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen een lid en Elevate Lifestyle zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechtbank in de gemeente waar de vestiging is geregistreerd.

ARTIKEL 11: ALGEMENE VOORWAARDEN PT KLANTEN

a. De Personal training sessie kunnen tot uiterlijk 12 uur van te voren geannuleerd worden. Anders vervalt de Personal training sessie. Annulering dient altijd persoonlijk gedaan te worden bij de betreffende Personal trainer.

b. Bij tijdig annuleren van de Personal training sessie blijft de sessie staan. U dient alle sessie op te maken binnen de afgesproken lidmaatschap. Anders zullen de openstaande training sessies vervallen.

c. Bij afmelden of ziekte van de toegewezen Personal Trainer zal Elevate Lifestyle een vervangende trainer regelen.

d. De Personal training sessies beginnen en eindigen op de afgesproken tijden. Als de sessie buiten de schuld van Elevate Lifestyle te laat start dan geplant, is geen reden om langer door te gaan.

Elevate Lifestyle uitproberen? Vraag nu vrijblijvend een proeftraining aan!