• Persoonlijke begeleiding
  • Snel je sportdoelen behalen
  • Vrijblijvend kennismaken

Home » Gym Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN Elevate Lifestyle

Eenmanszaak Elevate Lifestyle (hierna: Elevate Lifestyle) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 93557949 en is gevestigd aan De Dompelaar 4 (3454XZ) te De Meern.

ARTIKEL 1: DEFINITIES
Als u lid bent, lid wilt worden of gebruik wilt maken van ons bedrijf, diensten en/of producten, doen we dat graag middels een duidelijk en transparante overeenkomst. Door u te registreren, stemt u ermee in de algemene voorwaarden en de huisregels van Elevate Lifestyle te accepteren en diensovereenkomstig te handelen. De algemene voorwaarden en huisregels zijn te vinden op op onze website www.ElevateLifestyle.nl. Desgewenst kunnen deze ook worden aangevraagd aan de balie van Elevate Lifestyle vestiging.

Elevate Lifestyle: Daarmee bedoelen we Elevate Lifestyle en haar diensten en producten.

Bedrijfsfitness: Werkgevers kunnen afspraken maken met Elevate Lifestyle, zodat hun werknemers gebruik kunnen maken van de diensten van Elevate Lifestyle. Dit kan gedaan worden door middel van een overeenkomst tussen Elevate Lifestyle de werkgever, waarbij werkgever bemiddelt tussen Elevate Lifestyle en de werknemer.

Deelnemer: als u als werknemer de diensten van Elevate Lifestyle gebruikt op basis van bedrijfsfitness, bent u zelf geen direct lid, derhalve benoemen we u als ‘deelnemer’ in deze algemene voorwaarden. De deelnemer maakt gebruik van onze diensten en is daarmee direct gebonden aan de algemene voorwaarden en de huisregels. Deze wordt meerdere keren benoemd onder de koppen: lid/leden, bedrijfsfitness en hier. Welke 2 wil je verwijderen?

Startdatum: Abonnementen gaan in op de eerste dag van de eerst volgende kalendermaand nadat Elevate Lifstyle de inschrijving heeft ontvangen. Indien u in de tussenliggende periode alvast gebruik wenst te maken van de diensten van Elevate Lifstyle, zal er voor deze periode een bijdrage gevraagd worden wat evenredig is aan de geldende abonnementskosten voor deze periode.

Registratie: Door u te registreren wordt u lid van Elevate Lifestyle. Registratie kan worden gedaan op een van de manieren die worden beschreven in artikel 2, lid a.

Lidmaatschap / overeenkomst: Middels uw registratie wordt u lid en maakt u gebruik van onze diensten. Na de registratie tekent u een overeenkomst waarmee het lidmaatschap bevestigd wordt. Hieruit voortvloeiend gelden de algemene voorwaarden en zijn de huisregels van toepassing.

ARTIKEL 2: LID EN TOEGANG
a. Iedereen is van harte welkom om lid te worden van Elevate Lifestyle. Dit kan op de volgende manieren worden gedaan:

1. Via de website door het invullen van het online registratieformulier (www.elevatelifestyle.nl); of
2. Aan de balie middels het invullen van het registratieformulier

b. Als u zich inschrijft via de website of per telefoon heeft u het recht om uw lidmaatschap binnen 7 werkdagen na de dag van inschrijving zonder opgave van reden te annuleren. U kunt dit doen op een van de manieren die worden beschreven in artikel 5 b. van deze algemene voorwaarden. Als de 7e dag in het weekend valt of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd door tot de eerstvolgende werkdag. Als u besluit om uw registratie binnen de bedenktijd te annuleren is dit geheel kosteloos, mits er gedurende deze periode geen gebruik is gemaakt van onze diensten. Als het lidmaatschap gedurende deze periode wel is gebruikt, kan Elevate Lifestyle een evenredig deel van de geldende abonnementskosten in rekening brengen inclusief de daarbij behorende administratiekosten.

c. Als u lid wordt van Elevate Lifestyle, bent u gedurende de tijd dat u lid bent contributie verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. De SEPA automatische incassomachtiging is ook vanaf dat moment van kracht. Als u niet aan uw betalingsverplichting voldoet, heeft Elevate Lifestyle het recht om uw overeenkomst te beëindigen.

ARTIKEL 3: OPENINGSTIJDEN
a: De openingstijden zijn terug te vinden via de webiste: (www.elevatelifestyle.nl) In het beginsel is er een mogelijkheid dat de openingstijden variëren. Elevate Lifestyle behoud zich het recht om de openingstijden te wijzigen, bijvoorbeeld in geval van calamiteit / vakantie etc.

b: We willen dat Elevate Lifestyle goed wordt onderhouden, hierdoor kan het voorkomen dat voor onderhoud we soms een tijdelijke of gedeeltelijke afsluiting niet kunnen vermijden. In dat geval hebt u geen recht op terugbetaling van lidmaatschapskosten. Als we om welke reden dan ook al dan niet volledig kunnen openen, zullen we fitnessactiviteiten buiten aanbieden.

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING
a. We bieden verschillende vormen van abonnementen aan, alle details hierover zijn terug te vinden op onze website of zijn op te vragen op onze locatie.

b. Tijdens uw inschrijving kunt u aangeven welk abonnement u wilt afsluiten. U kunt een overeenkomst aangaan voor een periode van een jaar. Het bedrag zal via een eenmalige machtiging afgeschreven worden van je rekening. Dit abonnement is tussentijds niet opzegbaar.
U kunt ook een maandabonnement afsluiten. Maandabonnementen zijn met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand, maandelijks opzegbaar. Voor alle voorwaarden met betrekking tot onze abbonementen verwijzen wij u naar onze website, of naar onze balie op locatie. U kunt ook een 10 strippenkaart afnemen. Deze is 3 maanden geldig vanaf afsluiten hiervan. Het behele bedrag zal vooraf betaald moeten worden.

c. Alle abonnementen dienen vooraf afgesloten te worden doormiddel van SEPA of een andere vorm van automatische afschrijving.
Dit is ook het geval als deze overeenkomst voor onbepaalde tijd is verlengd.

d. Als we uw betaling om welke reden dan ook (bijv. onvoldoende saldo, enz.) niet kunnen innen, sturen we de automatische incasso terug naar uw bank. Als u ondanks herinneringen niet aan uw betalingsverplichting kunt voldoen, stellen we u in gebreke en wordt uwabonnement tijdelijk opgeschort totdat u aan de betalingsverplichting heeft voldaan. Eventuele extra gemaakte kosten die hieruit voortvloeien worden bij u in rekening gebracht.

e. Eenmaal per jaar, geldend vanaf 1 januari, kunnen we onze tarieven met maximaal 5% verhogen. Tariefsverhogingen als gevolg van overheidsmaatregelen kunnen direct worden uitgevoerd.

Elevate Lifestyle behoudt zich het recht voor om tussentijds contributie te verhogen op grond van economische ontwikkelingen. Tot economische ontwikkelingen worden gerekend de aanpassing van de omzetbelasting en de jaarlijkse prijsindexering. Leden van Elevate Lifestyle ontvangen hierover te allen tijde vooraf bericht.Het verhogen van contributie op basis van het CBS-prijsindex cijfer, of prijsverhogingen die direct voortkomen uit wetgeving van de rijksoverheid (zoals bij een verhoging van BTW) zijn geen reden tot ontbinden van het abonnement.

f. We streven ernaar om de bezettingsgraad van onze lessen zo goed mogelijk te benutten. Dit betekent dat we regelmatig de (inhoud van de) lessen, het lesaanbod en het lesrooster evalueren en daar waar nodig aanpassen. Dit is van toepassing op alle soorten lessen. Overigens is het mogelijk dat een les wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven u geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de bijdrage.

g. Het opschorten van uw lidmaatschap om welke reden dan ook is ook niet mogelijk.

ARTIKEL 5: LIDMAATSCHAP BEËINDIGEN
a. Indien u uwabonnement wilt opzeggen dient u zich te houden aan de daarbij behorende opzegtermijn. Wij houden een opzegtermijn van 1 maand aan.

b. U kunt op verschillende manieren uw opzegging bekend maken. Dit kan per e-mail (info@elevatelifestyle.nl) en per brief (Elevate Lifestyle Service, De Dompelaar 4, 3454 XZ, De Meern, Utrecht Nederland). Opzeggingen dienen altijd schriftelijk te worden  gedaan. Vermeld altijd duidelijk uw volledige naam, telefoonnummer en adres in uw reden van opzegging.

c. Binnen onze muren gaan we met respectvol met elkaar om. Indien een lid zich niet houd aan de geldende huisregels, kan Elevate Lifestyle het lidmaatschap met onmiddellijke ingangbeëindigen. De beoordeling en toetsing van ongeoorloofd gedrag ligt bij de medewerkers van Elevate lifestyle.

d. Leden mogen geen persoonlijke training aanbieden of andere commerciële activiteiten uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van Elevate Lifestyle. Indien er wordt geconstateerd dat een lid zich hier niet aan houd wordt het lidmaatschap metonmiddellijke ingang beëindigd.

e. Onze locatie is alleen bestemd voor leden. Het is verboden om ongewenst ons pand te betreden of onbevoegde mee te nemen.

f. Het bevriezen van het abonnement. Als een lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode. Er zal echter wel € 5,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Hier dient echter wel een schriftelijke bevestiging van behandelend arts of fysiotherapeut getoont te worden. Het bevriezen van het abonnement zit een maximum van 3 maanden aan vast.

ARTIKEL 6: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
a. Het volgen van een (fitness) training kan risico’s met zich meebrengen. Indien u gebruik maakt van onze faciliteiten, dient u zelf in te schatten wat u aan kunt. Het gebruik van onze faciliteiten is geheel op eigen risico. In het geval van (twijfelachtige) fysieke klachten, adviseren wij u om een specialist te raadplegen.

b.Elevate Lifestyle, onze werknemers en onze vrijwilligers zijn niet verantwoordelijk voor immateriële schade als gevolg van een ongeluk of letsel in onze fitness studio.

c. Wij begeleiden u om waardevolle spullen niet mee te nemen naar Elevate Lifestyle fitness studio. De ervaring is dat geen enkele kluis veilig is voor ervaren dieven. Elevate Lifestyle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies van diefstal van uw eigendom.

ARTIKEL 7: KLACHTEN
We  streven ernaar om een zo goed mogelijke service te verlenen naar al onze leden. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben da  horen wij dat natuurlijk graag. U kunt u altijd wenden tot de fitnesscoach / trainer in onze fitnessstudio’s.

ARTIKEL 8: PERSOONSGEGEVENS
a. Om uw registratie te verwerken hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. Elevate Lifestyle verwerkt uw persoonlijke gegevens op een juiste en zorgvuldige manier zoals is vastgelegd in de wet- en regelgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

b. De privacyverklaring van Elevate Lifestyle geeft aan welke gegevens door ons worden verwerkt en voor welke doeleinden we dit gebruiken. In de privacy verklaring kunt u terug vinden op welke wijze u gegevensverwerking kunt intrekken. De privacy verklaring is terug te vinden op onze website.

c. Om de veiligheid van onze mensen en goederen in en rondom onze studio te beschermen, maken wij gebruik van videobewakingsapparatuur. Video en bewaking is beperkt tot de sportschool en is niet aanwezig in het toilet, de douche en de kleedkamers.

ARTIKEL 9: FOTO’S & VIDEO
a. Houd er rekening mee dat er foto’s en videobeelden gemaakt kunnen worden gedurende de lessen bij Elevate Lifestyle. Foto en film materiaal worden gebruikt door Elevate Lifestyle voor marketing doeleinden, en zullen ingezet worden op internet en social media kanalen ter bevordering van de naamsbekendheid.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die door of met Elevate Lifestyle zijn aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen een lid en Elevate Lifestyle zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechtbank in de gemeente waar de vestiging is geregistreerd.

ARTIKEL 11: ALGEMENE VOORWAARDEN PT KLANTEN

a. De Personal training sessie kunnen tot uiterlijk 12 uur van te voren geannuleerd worden. Anders vervalt de Personal training sessie. Annulering dient altijd persoonlijk gedaan te worden bij de betreffende Personal trainer.

b. Bij tijdig annuleren van de Personal training sessie blijft de sessie staan. U dient alle sessie op te maken binnen de afgesproken lidmaatschap. Anders zullen de openstaande training sessies vervallen.

c. Bij afmelden of ziekte van de toegewezen Personal Trainer zal Elevate Lifestyle een vervangende trainer regelen.

d. De Personal training sessies beginnen en eindigen op de afgesproken tijden. Als de sessie buiten de schuld van Elevate Lifestyle te laat start dan geplant, is geen reden om langer door te gaan.

ARTIKEL 12: RESERVERING VAN LESSEN EN NO-SHOW-BELEID

Reserveren van Groepslessen:

a. Alle leden zijn welkom om een plek te reserveren in een groepsles.

b. Om eerlijkheid te waarborgen, verzoeken wij u vriendelijk om geen plek te reserveren als u onzeker bent over uw beschikbaarheid om de les bij te wonen.

c. We moedigen leden aan om attent en zorgvuldig te zijn bij het reserveren van plekken, zodat alle geïnteresseerde leden de kans krijgen om deel te nemen.

d. Een overtreding van “no-show” vindt plaats wanneer een lid een plek reserveert voor een groepsles, maar zonder voorafgaande kennisgeving of annulering niet aanwezig is.

e. Het is essentieel om te begrijpen dat een “no-show” niet alleen een ander lid de mogelijkheid ontneemt om deel te nemen, maar ook de dynamiek van de les verstoort.

f. Om “no-show” overtredingen te ontmoedigen, wordt er een bedrag van 5 euro in rekening gebracht aan leden die deze overtreding begaan.

g. De 5 euro boete voor een “no-show” overtreding wordt rechtstreeks in rekening gebracht op het account van het lid.

h. Leden worden op de hoogte gesteld van de afschrijving van de boete via e-mail of andere contactgegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt.

i. De boete wordt automatisch afgeschreven van het lidmaatschapsaccount.

Annuleringsbeleid:

a. Als u niet in staat bent om een gereserveerde groepsles bij te wonen, verzoeken wij u vriendelijk om uw reservering binnen een redelijke termijn te annuleren.

b. Om een “no-show” overtredingsboete te vermijden, moeten annuleringen ten minste 2 uur vóór de geplande les op weekdagen worden gedaan (12 uur vóór de geplande les in het weekend).

c. Tijdige annuleringen stellen ons in staat om andere geïnteresseerde leden op de hoogte te stellen en hen de mogelijkheid te bieden om de plek te reserveren.

Beroep en Uitzonderingen:

a. In geval van uitzonderlijke omstandigheden of noodgevallen die een lid verhinderen om een gereserveerde groepsles bij te wonen, raden wij u aan zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

b. Beroepen met betrekking tot “no-show” overtredingen kunnen schriftelijk worden ingediend of via een formeel communicatiekanaal dat door Elevate Lifestyle is aangewezen.

c. Wij zullen beroepen op individuele basis beoordelen, waarbij we de geldigheid van de opgegeven redenen en de impact op andere leden in overweging nemen.

ARTIKEL 13: VEILIGHEID VAN GYMLEDEN

Veiligheidsrichtlijnen:

a. Let op de instructies van de coach en oefendemonstraties: Als gymlid is het essentieel om aandachtig te luisteren naar de instructies van de gymcoaches/trainers en oefendemonstraties te observeren. Praat niet terwijl de coach instructies geeft. Volg hun begeleiding met betrekking tot de juiste houding, techniek en veiligheidsprotocollen voor elke oefening om het risico op blessures te minimaliseren.

b. Gebruik een spotter bij zware gewichtheffing: Bij zware gewichthefoefeningen, zoals bankdrukken, squats of deadlifts, wordt sterk aanbevolen dat leden een spotter aanwezig hebben (of het gewicht verminderen). Een spotter kan een coach of een ander lid zijn. Een spotter kan assistentie verlenen, de veiligheid van een ander lid waarborgen en helpen bij het voorkomen van ongevallen of blessures die zich kunnen voordoen tijdens het heffen.

c. Etiquette met betrekking tot apparatuur: Wees bedachtzaam ten opzichte van de ervaring van andere gymleden door ervoor te zorgen dat jouw gebruik van apparatuur hun trainingen niet verstoort of belemmert. Laat apparatuur niet onbeheerd achter voor een langere periode. Als je een pauze wilt nemen of tijdelijk bij de apparatuur weg wilt gaan, geef anderen dan de gelegenheid om het in de tussentijd te gebruiken.

d. Schoonheid en hygiëne: Handhaaf een schone en hygiënische omgeving door de apparatuur schoon te maken nadat je jouw trainingssessie hebt voltooid. Gebruik de verstrekte desinfecterende doekjes of sprays om oppervlakken, handvatten en gebieden die in contact zijn gekomen met jouw lichaam af te vegen. Deze praktijk zorgt niet alleen voor jouw eigen veiligheid, maar draagt ook bij aan het algehele welzijn van medegymleden.

Aanvaarding van risico:

a. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, erkennen leden dat het deelnemen aan lichamelijke oefeningen en het gebruik van gymapparatuur inherente risico’s met zich meebrengt. Leden nemen vrijwillig alle risico’s op zich die gepaard gaan met hun deelname aan de gymactiviteiten, inclusief het gebruik van faciliteiten, apparatuur en interactie met gymmedewerkers en andere leden.

b. Leden begrijpen dat de gym de veiligheid niet kan garanderen en dat het hun verantwoordelijkheid is om voorzichtig te zijn, coachinstructies op te volgen en apparatuur op de juiste manier te gebruiken om de kans op ongevallen, blessures of schade te minimaliseren.

c. Leden stemmen ermee in om de gym, de eigenaren, medewerkers, trainers en gelieerde partijen te vrijwaren van aansprakelijkheid, claims, schade of verliezen die voortvloeien uit hun deelname aan de gymactiviteiten, tenzij dit te wijten is aan opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de gym.

d. Leden gaan ermee akkoord om de gym, de eigenaren, medewerkers, trainers en gelieerde partijen schadeloos te stellen en te vrijwaren van vorderingen, eisen of acties, inclusief redelijke juridische kosten, die voortvloeien uit of verband houden met de schending van de veiligheidsrichtlijnen in deze sectie of andere bepalingen van de voorwaarden.

e. Je aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele schade, blessures of schade aan jezelf, andere gymleden of derden als gevolg van het niet naleven van de veiligheidsrichtlijnen of het niet zorgvuldig handelen tijdens je deelname aan gymactiviteiten.

Door gebruik te blijven maken van onze gymfaciliteiten bevestigen leden dat ze de aanvullende sectie over de veiligheid van gymleden, samen met de bestaande voorwaarden, hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord zijn gegaan. Ledencommitment aan deze veiligheidsrichtlijnen draagt bij aan een veilige en plezierige gymervaring voor alle leden.

Elevate Lifestyle uitproberen? Vraag nu vrijblijvend een proeftraining aan!