• Persoonlijke begeleiding
  • Snel je sportdoelen behalen
  • Vrijblijvend kennismaken

Home » Online Program Terms & Conditions
TERMS AND AGREEMENT

Algemene Voorwaarden Elevate Lifestyle

Vennootschap onder firma Elevate Lifestyle (hierna: Elevate Lifestyle) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 93557949 en is gevestigd aan De Dompelaar 4 (3454 XZ) te De Meern.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Abonnement: Het Abonnement waarmee toegang wordt verkregen tot de digitale omgeving van Elevate Lifestyle en waarmee Koper inzicht kan krijgen in de voedingsschema en kan deelnemen aan de online cursus.

4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

6. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst op afstand aangaat met Verkoper.

7. Overeenkomst: De koopovereenkomst op afstand die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Elevate Lifestyle.

.8 Producten: De Producten die door Elevate Lifestyle worden aangeboden zijn Abonnementen waarmee toegang wordt verkregen tot een op maat gemaakt voedingsschema en een online cursus.

9. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Elevate Lifestyle.

10. Account: Het Account dat Koper dient te maken op de Website van Elevate Lifestyle, om hiermee toegang te krijgen tot de Producten die Koper heeft aangeschaft.

11. Website: De Website die Elevate Lifestyle gebruikt is: www.elevatelifestyle.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Elevate Lifestyle en iedere Overeenkomst tussen Elevate Lifestyle en een Koper en op elk Product dat door Elevate Lifestyle wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Elevate Lifestyle aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Elevate Lifestyle zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Elevate Lifestyle is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Elevate Lifestyle gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door Elevate Lifestyle gedane Aanbod is vrijblijvend. Elevate Lifestyle is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Elevate Lifestyle het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Elevate Lifestyle gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Elevate Lifestyle niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Elevate Lifestyle kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Elevate Lifestyle zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Elevate Lifestyle niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Elevate Lifestyle heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.

2. Een Aanbod kan door Elevate Lifestyle gedaan worden via de Website.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Elevate Lifestyle, zal Elevate Lifestyle de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Elevate Lifestyle daaraan niet gebonden.

5. Elevate Lifestyle is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Voor Koper zijnde een Consument is het herroepingsrecht uitgesloten bij de aankoop van een Abonnement waarmee toegang wordt verkregen tot een online voedingsschema en cursussen, indien Koper zijnde een Consument hier uitdrukkelijk van af ziet.

Artikel 5 – Abonnement

1. Na de aankoop van het Product dient Koper de cursus binnen 100 dagen te volgen. Na verloop van 100 dagen zal het Abonnement automatisch verlopen en heeft Koper geen toegang meer tot het Account, tenzij Koper het Abonnement heeft verlengd.

2. Verlenging van het Abonnement dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Elevate Lifestyle. De verlenging zal pas aanvangen indien Koper de kosten hiervoor heeft betaald.

3. Tussentijdse opzegging met inachtneming van een maand opzegtermijn is slechts mogelijk bij de verlenging van het Abonnement. Tijdens de 100 eerste dagen na aankoop van het Abonnement is het niet mogelijk om het Abonnement tussentijds op te zeggen.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. Elevate Lifestyle zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Elevate Lifestyle het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Elevate Lifestyle aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Elevate Lifestyle worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Elevate Lifestyle zijn verstrekt, heeft Elevate Lifestyle het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Elevate Lifestyle niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Elevate Lifestyle, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. Elevate Lifestyle kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. Elevate Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Elevate Lifestyle is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Elevate Lifestyle bekend was.

7. Koper vrijwaart Elevate Lifestyle voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 7 – Voedingsadvies

1. Elevate Lifestyle kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Elevate Lifestyle de op hem rustende zorgplichten in acht nemen. Koper beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door Elevate Lifestyle verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch of dieetadvies. Indien Koper dit advies opvat als medisch of dieetadvies dient Koper dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.

3. Koper is op eerste verzoek van Elevate Lifestyle verplicht om door hem verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Elevate Lifestyle wordt vertraagd in zijn werkzaamheden, doordat Koper niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Elevate Lifestyle gedaan voorstel, is Koper te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Elevate Lifestyle kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Koper. Koper staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

5. Koper zal Elevate Lifestyle schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Koper aandacht wenst.

Artikel 8 – Online cursus

1. Indien Koper en Elevate Lifestyle overeengekomen zijn dat het Abonnement toegang verschaft tot het volgen van online cursussen via de online omgeving van Elevate Lifestyle dan wel van een derde, verleent Elevate Lifestyle aan Koper een een niet-exclusief en beperkt gebruiksrecht met betrekking tot de online cursus.

2. Indien de online cursus wordt verzorgt via de online omgeving van een derde zal dit aangegeven worden in het Aanbod en zijn tevens de algemene voorwaarden van de derde van toepassing op de dienstverlening.

3. Koper mag de online leeromgeving slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten. Daarmee is het gebruiksrecht niet overdraagbaar en is het Koper niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4. Koper heeft slechts toegang tot de online cursus indien voldaan is aan de betalingsvoorwaarden en Elevate Lifestyle het geld van de betalingsdiensten heeft ontvangen. Elevate Lifestyle is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij betalingsdiensten.

5. In geval van technische problemen dient Koper Elevate Lifestyle hiervan schriftelijk per e-mail te informeren. Elevate Lifestyle zal de nodige maatregelen treffen om de toegang tot de dienst te herstellen. Koper dient technische problemen te melden via info@elevatelifestyle.nl, waarna Elevate Lifestyle een passende oplossing zal aanbieden.

6. Indien Koper heeft betaald voor de toegang, maar hier geen gebruik van maakt zal Elevate Lifestyle de reeds betaalde gelden niet restitueren.

Artikel 9 – Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Elevate Lifestyle of er door andere omstandigheden buiten de macht van Elevate Lifestyle enige vertraging ontstaat, heeft Elevate Lifestyle recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Elevate Lifestyle schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Koper dient na betaling van de Producten een account te maken waarmee hij toegang zal krijgen tot de Producten die gekocht zijn. De Koper kan door in te loggen op het account toegang krijgen tot de Producten. Eventuele fouten in het opgegeven e-mailadres komen voor rekening en risico van Koper.

3. Koper zal na het aanmaken van een Account een vragenlijst van Elevate Lifestyle in dienen te vullen waarna een op maat gemaakt voedingsschema zal maken en leveren.

4. De digitale Producten kunnen via een link in het account gedownload worden en opgeslagen worden op een duurzame gegevensdrager van de Koper. Bij het openen van deze link zal er om een wachtwoord gevraagd worden.

5. Updates en nieuwe versies van de Producten vallen niet onder de Overeenkomst en dienen apart aangeschaft te worden.

6. Indien Elevate Lifestyle gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Elevate Lifestyle ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien Elevate Lifestyle een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.

8. Elevate Lifestyle is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Elevate Lifestyle is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

9. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Elevate Lifestyle behoudt zich het recht voor om levering, dan wel toegang tot het Account te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

10. Het is Koper niet toegestaan om de geleverde digitale Producten door te verkopen, dit wordt gezien als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Elevate Lifestyle en bestraft conform hetgeen aangegeven in artikel 19.

Artikel 10 – Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Elevate Lifestyle geen invloed heeft, kan Elevate Lifestyle deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel 11 – Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Indien overeengekomen kan Koper het te betalen bedrag in termijnen betalen. De kosten van het Abonnement c.q. de termijnen worden op basis van automatische incasso geïncasseerd.

4. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Elevate Lifestyle. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Elevate Lifestyle een andere betalingstermijn overeenkomen.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Elevate Lifestyle op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

6. Elevate Lifestyle heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Elevate Lifestyle kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Elevate Lifestyle kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Elevate Lifestyle zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

9. Indien Elevate Lifestyle meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Elevate Lifestyle geleverde zaken, blijven eigendom van Elevate Lifestyle totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Elevate Lifestyle gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Elevate Lifestyle zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Elevate Lifestyle haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Elevate Lifestyle of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Elevate Lifestyle zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. Elevate Lifestyle heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Elevate Lifestyle. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Elevate Lifestyle zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Elevate Lifestyle worden vergoed door Koper.

Artikel 13 – Garantie

Elevate Lifestyle staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

1. Elevate Lifestyle is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is Elevate Lifestyle bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Elevate Lifestyle gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is Elevate Lifestyle bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Elevate Lifestyle op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Elevate Lifestyle de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. Elevate Lifestyle behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 – Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Elevate Lifestyle leidt tot aansprakelijkheid van Elevate Lifestyle jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Elevate Lifestyle in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.

2. Elevate Lifestyle is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. Elevate Lifestyle is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Elevate Lifestyle levert strikte gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden.

4. Elevate Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

6. Elevate Lifestyle is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

7. Enige door Elevate Lifestyle opgeleverde adviezen, op basis van door Koper onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Elevate Lifestyle.

8. De inhoud van het opgeleverde advies van Elevate Lifestyle is niet bindend en slechts adviserend van aard. Koper beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Elevate Lifestyle opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Koper. Koper is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Elevate Lifestyle. Elevate Lifestyle is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

9. Elevate Lifestyle staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Elevate Lifestyle verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Elevate Lifestyle vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Elevate Lifestyle binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 16 – Overmacht

1. Elevate Lifestyle is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Elevate Lifestyle, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Elevate Lifestyle zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Elevate Lifestyle en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Elevate Lifestyle buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Elevate Lifestyle heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Elevate Lifestyle haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zo ver Elevate Lifestyle ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Elevate Lifestyle gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17 – Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Elevate Lifestyle verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt.

Artikel 18 – Geheimhouding

1. Elevate Lifestyle en Koper verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van de Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Elevate Lifestyle opgestelde adviezen, en/of verslaglegging aangaande de Overeenkomst van Koper. Voorts betracht Elevate Lifestyle steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Koper verstrekt.

3. Indien Elevate Lifestyle op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Elevate Lifestyle zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Elevate Lifestyle niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Koper geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Elevate Lifestyle aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Elevate Lifestyle vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Koper zal Elevate Lifestyle vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Elevate Lifestyle is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting legt Elevate Lifestyle ook de door hem in te schakelen derden op.

6. Bij overtreding van hetgeen bepaald is in dit artikel is Koper aan Elevate Lifestyle een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €10.000,- en een boete van €500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van Elevate Lifestyle onverlet om een schadevergoeding, van welke aard ook, vorderen.

Artikel 19 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Elevate Lifestyle berusten uitsluitend bij Elevate Lifestyle en worden niet overgedragen aan Koper.

2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Elevate Lifestyle rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Elevate Lifestyle. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Elevate Lifestyle geleverde zaken, dient Elevate Lifestyle expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Elevate Lifestyle rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

4. De geleverde toegangscode waarmee Koper toegang krijgt tot zijn documenten is persoonsgebonden en mag nimmer gedeeld worden. Indien dit wel wordt gedaan wordt dit aangemerkt als het vermenigvuldigen en delen met derden, en wordt hiermee dus een inbreuk gedaan op de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Elevate Lifestyle

5. Elke inbreuk van Koper op de IE-rechten (en auteursrechten) van Elevate Lifestyle, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro en een boete van € 500,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van Elevate Lifestyle om schade te vorderen.

Artikel 20 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Elevate Lifestyle gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Elevate Lifestyle de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Elevate Lifestyle op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 21 – Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Elevate Lifestyle en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@elevatelifestyle.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Elevate Lifestyle de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Elevate Lifestyle zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Elevate Lifestyle en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Elevate Lifestyle heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Elevate Lifestyle en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

De Meern, 21 december 2020

Elevate Lifestyle uitproberen? Vraag nu vrijblijvend een proeftraining aan!